Peruť

oficiální stránky oblastního sdružení Česko-moravského svazu chovatelů poštovních holubů

Poslední vzkazy

Sezóna 2009

Konference OS Peruť 
KDY:      13.1.2009
KDE:     Kostelec n. Č. l. 
           restaurace U Hrnčíře
Delegát = předseda ZO = počet hlasů podle počtu členů v ZO
 PROGRAM:
1.   Schvalování závodního plánu;

2.   Donést seznam členů + do 18 let, objednávku informačního zpravodaje   – cena 160,-, objednávku gumiček a rodových kroužků ;
3.   Volba startéra a výcvikáře;
4.   Seznámení s konferencí ČMS ;
5.   Schválení účetní uzávěrky za rok 2008 ;
6.   Různé .
S pozdravem  Mecerová M.
  Přílohy:  
 Závodní plány 2009:
1) STAŘÍ             2) HOLOUBATA   
ZPĚT   

Zápis ze svazové konference OS Peruť, konané 13. 1. 2009
v Kostelci nad Č.L. od 18.00 h
 
 
Přítomni –  Váňa, Ing. Braňka, Mecerová, Heller, Ing. Dlabač, Jonáš, Humhal, Smrčina, Chrastil, Svoboda L., Murárik, Zelený, Jeřábková
členové KRK – Teslíková, Mašínová
omluveni – Zima, Kyncl, Šmejkal
hosté - Pačes, Pečenka ml., Pečenka st., Teslík
 
Program:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Schválení účetní uzávěrky
4. Zápis z konference ČMS
5. Závodní plán 2009
6. Organizační záležitosti
7. Usnesení
8. Ukončení svazové konference
 
1. Předseda Ing. Braňka zahájil dnešní schůzi a přivítal přítomné chovatele, přečetl dnešní
    program, který byl odsouhlasen.
 
2. Volba návrhové komise
Předsedou zvolen p. Heller, členové Mecerová a Jonáš.
- do výboru OS Peruť jednohlasně zvoleni předsedové ZO Kutné Hory a Čáslavi
- dále byl navržen na funkci výcvikáře a startéra p. Váňa, výstavním referentem p. Smrčina a
   dopravním referentem Ing. Braňka
- výstavní a dopravní referent byl jednohlasně zvolen, výcvikář – jeden se zdržel hlasování
 
3. Schválení účetní uzávěrky
příjmy za rok 2008 - 392.592,-
výdaje za rok 2008 - 402.550,-
v současnosti je v bance - 132.862,- Kč
- dnes byla provedena revize pokladny
Zpráva KRK – předsedkyně pí Teslíková sdělila, že v hospodaření se nevyskytly žádné chyby a nedostatky, vše podloženo doklady
 
4. Zápis z konference ČMS
- evidenci členů zaslat do 31.1.09 na p. Polívku
- příspěvek svazu činí 100,-, členové do 18ti let neplatí
- kroužky 3,- a gumičky 0,70 – objednávku zaslat na obdrženém formuláři do 31.3.09
- informační zpravodaj – cena 160,- za 4 čísla – objednávku odeslat do 28.2.09
- konference odsouhlasila účast ČR na mistrovství světa holoubat ve Francii, kolekce tvoří 25 holoubat – za OS Peruť se zúčastní p. Murárik Emil
změny závodního řádu
·        potvrzení startovacích protokolů - bude potvrzen startérem, který pouze dohlíží na start, nově platí i pro moravu
·        povinnost základních organizací vést evidenci rodových kroužků
·        evidence průkazů původu rodových kroužků než je chovatelova mateřská ZO – návrh na konferenci neprošel
·        rozšíření § 10 bod 8 závodního řádu – časová prodleva mezi připojením ESK a začátkem nasazování nesmí být větší 5 min
·        povinnost vakcinace proti paramyxoviróze – projednání tohoto bodu bylo konferencí odloženo = v praxi to bude vypadat tak, že si chovatel před sezónou sepíše soupis holubů + šarži příslušné vakcíny a veterinář mu potvrdí oočkování
·        série na víkend u dvojzávodů je 40
Nástin stabilizace oblastních sdružení k diskusi předložil Polívka A.:
- z důvodu spekulativních přestupů ZO mezi jednotlivými OS dochází k problémům jak ekonomických, přepravních i v mezilidských vztazích
- toto není ošetřeno ve stanovách svazu
- prezídium by mělo stanovit pravidla pro fungování OS a specifikovat co je to závodící chovatel, mělo by stanovit pevná vypouštěcí místa pro starty na území ČR
 
5. Závodní plán 2009
závodní plán starých
- ceny ponechány podle loňského ZP
- místo závodu Cherbourg se poletí Le Mans
- z důvodu změny kooperačního partnera místo St. Niklas se poletí Aachen 2
- odsouhlasena změna závodu Aschaffenburg 2, nasazování 3.7. – start 4.7
Všechny základní organizace odsouhlasili a souhlasí s tratěmi na rok 2009
Série
Plaňany 12/4   6/3, Nymburk 12/4   6/3, Pečky 12/4   8/3, Kostelec 12/4   6/4, Malotice 12/4 6/3, Kutná Hora 12/4 6/3, Čáslav 12/4 6/3
- po diskusi byly série odsouhlaseny na Aachen 12/4, Brussel, Oostende, Le Mans 6/3
- změna bodového ohodnocení u závodu Brussel a Oostende na 150/75
Výcvikář upozornil, že závod Le Mans bude dvoudenní - start odpoledne.
 
Po úpravách byl závodní plán na rok 2009 odsouhlasen.
 
závodní plán holoubat
- návrh aby se začalo s tréninky hned víkend po ukončení závodů se starými
- všechny organizace se shodly,že by se jeden víkend měl vynechat, poté odsouhlaseno
 
6. Organizační záležitosti
  • na příští schůzi, která se bude konat první týden v březnu budou přítomni výcvikáři základních organizací, který budou proškoleni na kontrolu konstatovacích hodin a test
- základní organizace doloží objednávku závodů včetně veškerých peněz za příspěvky, informační zpravodaj, závody starých,
- kdo nenahlásil objednávku rodových kroužků a gumiček - doloží
  • návrh na ocenění výpočtů – 10.000,- + prémie 5.000,- za správnost výsledků jako v loňském roce
  • ZO Čáslav sdělila, že její člen Waldhauser Ota ml. vybočuje z mapy rozhraní OS Peruť – dle sdělení ZO měl podanou přihlášku na jaře 2008, ale přijatý byl 28.8.2008, což je po přijetí ZO Čáslav do OS Peruť
- výbor a členové OS souhlasili s přijetím
 
·        všichni souhlasili s tím, že nový člen nesmí být mimo mapovou kružnici OS Peruť.
  • p. Pečenka ml. navrhl aby bylo rozšířeno ocenění OS Peruť na příští sezónu
- ZO projednají ve svých organizacích a na příští schůzi sdělí
- nové ocenění bude zaneseno v propozicích na rok 2009
 
7. Usnesení
svazová konference bere na vědomí
- zprávu předsedy OS Peruť
- zprávu kontrolní revizní komise
svazová konference schvaluje
- účetní uzávěrku OS Peruť
- volbu nových funkcionářů
- závodní plán OS Peruť na rok 2009
 
8. Ukončení
Předseda Ing. Braňka se rozloučil s přítomnými chovateli.
 
 
V Kostelci nad Č.L.    13.1.2009
 
 
 
 
 
Zapsala: Mecerová M., jednatelka OS Peruť
 
 
 
 
Příloha – vypracovaný závodní plán 2009
 
 
© 2010 Karel Matejovie; matejoviekarel@seznam.cz; tel. 606 919 230